Posty

Charakterystyka branży gotowych produktów spożywczych

Obraz
W 2020 roku firma Biostat ® Centrum Badawczo-Rozwojowe przeprowadziło badanie marketingowe dotyczące dań gotowych. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów z całej Polski, którzy przynajmniej raz w tygodniu kupują danie gotowe. Danie gotowe było w badaniu określane jako posiłek w pełni przygotowany przez producenta, nadający się do spożycia po uprzednim podgrzaniu. Wyniki badania pod kątem opakowań dan gotowych jakie najczęściej wybierają konsumenci przedstawia poniższy wykres. Wykres 1 Preferencje konsumentów odnośnie opakowań dań gotowych Źródło: opracowanie własne na podstawie www.statystyka.az.pl Respondenci postrzegają opakowania szklane jako najbardziej neutralne, czyli nie reagujące z żywnością. W/w badanie wskazało również, że wśród typów dań gotowych jakie wybierają konsumenci dominuje kuchnia tradycyjna. Preferencje respondentów co do rodzajów dań gotowych są następujące: największą popularnością cieszą się pierogi, bo wybiera je

Struktura rynku usług dla osób starszych

Obraz
  Według danych Eurostatu, w 2060 roku co trzeci Polak będzie emerytem. Popyt na usługi opieki osób starszych stale rośnie, a grupa docelowa biznesu opieki do 2050 roku wzrośnie aż o 40%. Im większy rynek odbiorców biznesu oraz mniejsza konkurencja, daje inwestorom możliwość zajęcia miejsca w przyszłym trendzie inwestycyjnym na wiele lat. Oczekiwana długość życia rośnie, ale również jakość zdrowia Polaków się pogarsza. Żyjemy coraz dłużej, ale nie koniecznie zdrowiej. Wielu starszych Polaków cierpi na różne choroby przewlekłe, a seniorzy powyżej 80 roku życia mają coraz więcej chorób neurologicznych wymagających codziennej opieki. W prywatnych dobrych domach opieki czas oczekiwania na miejsce może wynieść i 6 miesięcy – a osób starszych, które korzystają z domów to nieco ponad 1% seniorów – nawet jeżeli ten trend się będzie utrzymywać, to do 2050 roku, gdzie ilość osób starszych wyniesie ponad 10 mln – i tak w Polsce będzie brakować ponad 100 000 miejsc do opieki całodobowej, usług re

Struktura rynku dań gotowych w branży spożywczej

Obraz
  Rosnąca popularność dań gotowych jest silnie związana ze zmianami w stylu odżywiania się. Konsumenci bardzo cenią dziś takie propozycje kulinarne, których przygotowanie nie wymaga dużo czasu i wysiłku. Jednocześnie wzrasta świadomość znaczenia jakości spożywanych produktów – dlatego tak szybko poszerza się grupa osób, które poszukują produktów z tzw. czystą etykietą – bez dodatku konserwantów czy wzmacniaczy smaku. Od kilku lat obserwowany jest znaczny wzrost spożycia dań gotowych, co jednocześnie determinuje dynamiczny rozwój tej kategorii. Chociaż przyczyn tego trendu jest wiele, to kluczowe wydają się dwie – wygoda i funkcjonalność. Coraz szybszy tryb życia oraz wzrost zamożności Polaków sprzyjają popytowi na dania convenience. Polski rynek dań gotowych ma przed sobą duże możliwości rozwojowe. Rośnie sprzedaż produktów i liczba nabywców. Mimo to na półkach sklepowych nadal jest mniej takich dań niż w krajach Europy Zachodniej. Podobnie jest z zaufaniem klientów do tego typu dań

Wartości marki Pracownia Smaku

Obraz
  Każda organizacja kieruje się pewnymi wartościami, które pomagają osiągać założone cele i weryfikują, w jaki sposób są one osiągane. Każda organizacja powinna mieć zbiór wartości, którymi kierują się zarówno osoby zarządzające danym podmiotem, jak i pracownicy. Nie chodzi jednak w tym miejscu o banalne i chwytliwe slogany, które nie mają odniesienia w rzeczywistości, ale faktyczne zasady, które przyświecają danej organizacji. Wartości te będą kształtowały kulturę biznesu, a ich respektowanie będzie miało wpływ na wizerunek całego podmiotu. Wartości organizacji budują i wpływają na wartości jej marki. Marka bowiem mówi przede wszystkim o wartościach dostarczanych przez producenta.   Rysunek 1  Wartości marki Wartości w biznesie są tak ważne, ponieważ:     Źródło: opracowanie własne Wartości odgrywają znaczącą rolę w każdym biznesie, ponieważ tworzą spójny i uporządkowany system postaw i zachowań, które pozwalają organizacji wyróżnić się spośród konkurencji. Wartości poz

Kilka słów o ekonomii społecznej

Obraz
  Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (interesu ogólnego) [1] . W sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej, obejmujące pięć głównych grup [2] . Przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej. Podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji, itp. Podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną, zatrudniają pracowników, choć ich działanie nie jest oparte na ryzyku ekonomicznym (są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te m

Nowa sieć PES - Pracownia Smaku

Obraz
  W ramach projektu „Sukces - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” 30 czerwca 2021r. utworzona została sieć branżowa podmiotów ekonomii społecznej oferujących tradycyjne wyroby gotowe (garmażeryjne) „PRACOWNIA SMAKU". Sieć tworzy 12 PES, w tym jedno konsorcjum spółdzielcze oraz jedno przedsiębiorstwo komercyjne z 6 województw: ·          podkarpackiego (6 PES w tym jedno konsorcjum spółdzielcze), ·          lubelskiego (2 PES), ·          małopolskiego (2 PES), ·          śląskiego (1 PES), ·          kujawsko-pomorskiego (1 PES). Organizatorem projektu jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej, w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. Program jest realizowany w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Sieć tworzy obecnie 12 podmiotów ekonomii społecznej i jedno przedsiębiorstwo komercyjne: ·