Posty

Ekomarketing w sieci branżowej

Obraz
  Zielony marketing (ang. green marketing), czy inaczej eko marketing, marketing ekologiczny lub środowiskowy dotyczy przede wszystkim wprowadzenia do obrotu produktów i usług, które uznaje się za bezpieczne dla środowiska wraz z wszelkimi działaniami, które towarzyszą temu wdrożeniu. Będziemy zatem mówić o zmianach w zakresie modyfikacji produktu, zmianach w obrębie procesu produkcji, opakowań, oznaczeń, a także form promocji. Obecnie jednoznaczne określenie zakresu zielonego marketingu nie jest zadaniem łatwym, bowiem w tym zakresie przenika się wiele znaczeń i rozumień tego pojęcia. Bardzo często „zielony marketing” wykracza poza ramy środowiskowe i dotyczy również wielu kwestii etycznych. Zielony marketing to nowe spojrzenie na zagadnienie marketingu w ogóle. To podejście, którego zadaniem jest dostosowanie obecnie funkcjonujących technik marketingowych do zmieniających się realiów gospodarczych i oczekiwań klientów w zakresie zagadnień środowiskowych. Co ważne, zielony marketing

Projekt grantowy „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich"

Obraz
  Członkowie sieci podmiotów ekonomii społecznej DOBROSTAN wzięli udział w naborze do projektu grantowego pn. „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV Innowacje społeczne, numer projektu grantowego POWR.04.01.00-00-ODW2/21, realizowanego w partnerstwie organizacji: Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku, ul. Modlińska 6 lok. U3, 15-066 Białystok, Partner 1: Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie, ul. Szkolna 20, 16-050 Michałowo, Partner 2: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa.   Skalowaniu podlegała innowacja „Opieka domowa na terenach wiejskich”, która opiera się na dwóch filarach: dostosowaniu usług społecznych i zdrowotnych, świadc

Zielone IT w sieci branżowej

Obraz
  Zielone IT, green computing, green IT lub społeczna ICT, jest nauką i praktyką zrównoważonego środowiska, informatyki i IT. Powinno się to odnosić do projektowania, produkcji, obsługi i usuwania komputerów, serwerów i ich podsystemów, takich jak monitory, drukarki, urządzeń pamięci masowej i sieci i systemów łączności - sprawnie i skutecznie z minimalnym wpływem lub bez wpływu na środowisko. Celem zielonego IT jest: ograniczenie stosowania materiałów niebezpiecznych, zwiększenie efektywności energetycznej w czasie życia produktu, promowanie recyklingu lub biodegradacji produktów i odpadów oraz maksymalne ograniczanie materiałów eksploatacyjnych. Zielone IT charakteryzowane jest jako „zielone” komputerowe badania dotyczące „ekologiczności” komputerów i praktyki projektowania, produkcji, obsługi i utylizacji komputerów, serwerów i urządzeń peryferyjnych – takich jak monitory, drukarki, urządzenia pamięci masowej, sieci i systemy łączności. Zarządzanie to, podkreślić należy

Współpraca przedsiębiorstw społecznych z klastrami szansą na wspólny sukces

Obraz
  Czy klaster może stać się platformą rozwoju przedsiębiorstw społecznych? Czy przedsiębiorstwa społeczne mogą być źródłem wartości dodanej dla klastrów? Oczywiście, że tak, ale obie strony muszą dać sobie na to szansę. Na początek warto wyjaśnić, czym jest przedsiębiorstwo społeczne. W przeciwieństwie do przedsiębiorstwa komercyjnego, którego specyfika sprowadza się do generowania czystego zysku, głównym celem przedsiębiorstwa społecznego jest osiąganie założonych celów społecznych. Organizacje takie muszą zatrudniać co najmniej 30% osób należących do grupy osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, usamodzielnianych lub innych, określonych w odpowiednich przepisach. Przedsiębiorstwa społeczne możemy spotkać wszędzie, nawet sobie tego nie uświadamiając. Może to być agencja marketingowa, przedszkole, firma księgowa, drukarnia, organizator wycieczek szkolnych czy piekarnia tuż za rogiem. Wszystkie te, na pierwszy rzut oka różne podmioty łączy jedno — integracja społeczna i zawodowa osó

Eko zakupy w sieci branżowej

Obraz
  Praktyki zakupowe mają bardzo duże znaczenie w kontekście oddziaływania organizacji na środowisko. Jeśli dany podmiot zdecyduje się wdrożyć odpowiedzialne zakupy, czyli takie, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne, osoby odpowiedzialne za politykę środowiskową będą musiały się przede wszystkim zastanowić w jakich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa można być eko i jakiego rodzaju zakupy będą wchodziły w grę. Warto sprawdzić jakie obecnie są w PES prowadzone działania proekologiczne, bowiem może się okazać, że wiele inicjatyw już jest podejmowanych. Przydatna może być ankieta, zawierająca pytania dotycząca zużycia energii, wody, papieru, segregacji odpadów, standardów wyboru dostawców, transportu czy przyzwyczajeń pracowników. Analiza wyników pozwoli określić zakres działań prośrodowiskowych w ramach polityki zakupów. Standardowo w przypadku biur przedsiębiorstw usługowych będziemy mieli do czynienia z zakupem: energii, wody, papieru, różnego typu urządzeń, materiał

Komunikacja wewnętrzna w sieci

Obraz
Zanim zaczniemy mówić o sieci branżowej na zewnątrz, należy zadbać o uporządkowanie spraw wewnątrz organizacji. PR zewnętrznego nie można prowadzić bez wcześniejszego lub równoległego prowadzenia PR wewnętrznego („PR begin at home”).   Komunikacja wewnętrzna może odbywać się z różnymi grupami odbiorców: pracownikami w sieci, a także podmiotach członkowskich, pracownikami emerytowanym, potencjalnymi pracownikami (np. studentami), organizacjami działającymi w sieci, partnerami bibznesowymi i społecznymi, rodzinami pracowników.   Istnieje wiele form komunikacji wewnętrznej w organizacji: Komunikacja formalna Oddolna – od pracowników do kierownictwa czy zarządu (sugestie, opinie, propozycje), Odgórna – przekazywanie informacji podwładnym, Horyzontalna – pomiędzy pracownikami tego samego szczebla, Nielinearna – pomiędzy różnymi poziomami organizacyjnymi.   Dopiero istnienie komunikacji odgórnej wyzwala komunikację oddolną.     Komunikacj

Kryzys a wizerunek PES

Obraz
Rozpatrując sytuacje kryzysowe z punktu widzenia działalności Public Relations kryzysem jest w zasadzie każda sytuacja, która grozi pogorszeniem aktualnego wizerunku organizacji. Sytuacje kryzysowe nie zawsze są efektem globalnych katastrof, czy nieszczęść, czasami okazuje się, że drobne niedopatrzenie czy plotka oraz brak właściwej informacji mogą eskalować do miana dużego problemu wizerunkowego. Kryzys należy rozpatrywać w różnych aspektach: §   Materialnym: kryzys powoduje rzeczywiste straty, np. spadek sprzedaży, utratę klientów, zamknięcie zakładu pracy; §   Wizerunkowym: pogorszenie relacji z otoczeniem, utrata dotychczasowego wizerunku, czy zaufania grup docelowych działań; §   Emocjonalnym i psychologicznym: kryzys bardzo silnie oddziałuje na swoich uczestników; potrafi zdemotywować pracowników, zerwać nić porozumienia pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami niższego szczebla, utracić sympatię określonego środowiska.   W obliczu szybko zmieniającego się świata kryz

Sieć DOBROSTAN na wirtualnych targach EXPO

Obraz
    Sieć podmiotów ekonomii społecznej DOBROSTAN świadczy usługi dla osób starszych na terenie całego kraju. Już od 21 do 25 lutego 2022 r. z jej ofertą będzie można się zapoznać na wirtualnych targach EXPO. - Czas pandemii wymógł na przedsiębiorstwach konieczność szybkiego dostosowania się do zmieniających się możliwości i oczekiwań klientów. Tak ważny niegdyś kontakt bezpośredni, np. w formie spotkań, okazuje się dziś często niemożliwy. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, sieć DOBROSTAN będzie promowała swoją ofertę na wirtualnych targach.  Serdecznie zapraszamy do udziału w tym  wydarzeniu. – podkreśla Katarzyna Podraza, dyrektor ds. strategii i rozwoju biznesu z Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości. Każdy z wystawców będzie miał swoje wirtualne stoisko, na którym odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą, a także nawiązać bezpośredni kontakt i zamówić konkretne usługi. Podczas targów odbędą się również webinaria i wystąpienia specjalistów w branży usług d

Eko zmiana w podmiotach ekonomii społecznej

Obraz
  Zmieniające się warunki ekonomiczne i oczekiwania społeczne powodują, że w zarządzaniu podmiotem ekonomii społecznej, obok aspektów produkcyjnych, finansowych, marketingowych i innych, muszą być postawione cele w zakresie ochrony szeroko rozumianego środowiska oraz zdrowia i życia człowieka. Pracodawcy powinni zatem poszukiwać rozwiązań organizacyjnych, finansowych, kulturowych   i technicznych, które, między innymi, byłyby zgodne z wymaganiami dyscyplin naukowych zajmujących się człowiekiem i społeczeństwem. Zapewnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa przyjaznego dla środowiska wymaga spełnienia pięciu zasadniczych kwestii: 1. Podmiot powinien zidentyfikować problemy i zapewnić akceptację systemu zarządzania środowiskiem jako narzędzia do efektywnego rozwiązywania tych problemów oraz opracować politykę środowiskową. 2. Podmiot powinien sformułować plan realizacji tej polityki. 3 Podmiot powinien rozwinąć swoje możliwości i mechanizmy konieczne do utrzymania zgodności z poli

Charakterystyka branży gotowych produktów spożywczych

Obraz
W 2020 roku firma Biostat ® Centrum Badawczo-Rozwojowe przeprowadziło badanie marketingowe dotyczące dań gotowych. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów z całej Polski, którzy przynajmniej raz w tygodniu kupują danie gotowe. Danie gotowe było w badaniu określane jako posiłek w pełni przygotowany przez producenta, nadający się do spożycia po uprzednim podgrzaniu. Wyniki badania pod kątem opakowań dan gotowych jakie najczęściej wybierają konsumenci przedstawia poniższy wykres. Wykres 1 Preferencje konsumentów odnośnie opakowań dań gotowych Źródło: opracowanie własne na podstawie www.statystyka.az.pl Respondenci postrzegają opakowania szklane jako najbardziej neutralne, czyli nie reagujące z żywnością. W/w badanie wskazało również, że wśród typów dań gotowych jakie wybierają konsumenci dominuje kuchnia tradycyjna. Preferencje respondentów co do rodzajów dań gotowych są następujące: największą popularnością cieszą się pierogi, bo wybiera je